در صنعت امروز ساختمان با توجه به هزینه های بالای اجرای پروژه های معماری و لزوم تبلیغات در پیش ساخت و…